Ledernetværk - der virker                           

 

Om konceptet for Ledernetværk - der virker

                                                                                                                                                            

Download en kort beskrivelse af Ledernetværk - der virker

Grundidéen er at skabe support, indhold og incitamentstrukturer for formaliserede ledernetværk,                             samt at understøtte netværksmedlemmerne i en proces, hvor der er fokus på ledelse og egen                             udvikling - og ikke drift.  

Bag konceptet ligger en grundlæggende antagelse om, at ledernetværk udvikler sig bedst, hvis de er selv-ledende, dvs. uden ekstern tovholder/konsulent. Grundtanken er dog, at denne selvledelse skal støttes i starten, hvilket konceptet er udviklet til at kunne.

Processens 6 moduler kan tilrettelægges med forskellige fokusområder. Konceptets mål er dels at give de enkelte leder-netværk nogle rammer at starte i, dels nogle forskellige øvelser og temaer, som tovholderne (lederne selv) kan benytte til at strukturere processerne - også mellem møderne. Konceptet udvikler samtidigt ledernes proces-kompetencer.

Eksempel A:

Modul 1:    Individuelle effektmål – både i forhold til at deltage i netværket og i forhold til de enkelte netværksmøder.

                  Struktur og formalia: Herunder tovholderfunktion, fortrolighed, aftaler om mødeform, commitment,

                  forventningsafstemning, og regel om at tale om ledelse og ikke drift.  Samt øvelse om gensidig sparring.

Modul 2:    Tema: At støtte og løfte hinanden

Modul 3:    Tema: Lederens egne visioner og mål

Modul 4:    Tema: Om at udfordre sig selv – og lade sig udfordre                 

Modul 5:    Tema: Lederens egen strategiske udvikling

Modul 6:    Tema: Fælles og individuel effektsikring + status

                  Dilemmaøvelse om ledelse/refleksionsøvelse om egen læring


Eksempel B:

Modul 1:    Individuelle effektmål – både i forhold til at deltage i netværket og i forhold til de enkelte netværksmøder.

                  Struktur og formalia: Herunder tovholderfunktion, fortrolighed, aftaler om mødeform, commitment,

                  forventningsafstemning, og regel om at tale om ledelse og ikke drift.

                  Tema: Strategi-implementering (fokus på organisationens egne strategier/værdier)

Modul 2:    Tema: Håndtering af sygefravær

Modul 3:    Tema: Rekruttering og fastholdelse

Modul 4:    Tema: Opfølgning på lederuddannelse/-udvikling            

Modul 5:    Tema: Teamorganisering

Modul 6:    Tema: Lederens egen strategiske udvikling

                  Fælles og individuel effektsikring + status

                  Refleksionsøvelse om egen læring.


Vil du gerne høre mere om konceptet, kan du kontakte mig på bsk@bettinaskaarup.dk eller tlf: 2992 1861